Avís legal

 

Ets a un espai segur i compromès amb els teus drets, és la raó per la qual estàs llegint aquest text. Elma Natura vol oferir-te una experiència amb totes les garanties necessàries per a que la teva navegació i operativitat siguin totalment segures i de confiança.

 

Aquesta web està adaptada a les lleis que regulen el comerç electrònic i la protecció de dades, concretament:

▪ La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD )

▪ El Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD)

▪ La Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Aquesta última exigeix ​​a tots els responsables d'una web indicar les seves dades completes als usuaris, clients i persones que es relacionen amb el web.

Qui hi ha darrere d'aquesta web?

Raó social: Sonia Gracia Gil

NIF: 44179034J

Correu electrònic : sonia@elmanatura.com

Domicili: Avg Circumval.lació 94B - 08791- Sant Llorenç d´Hortons- Barcelona

Finalitat de la pàgina web: venda en línia de productes cosmètics.

 

Condicions generals d'ús

Les presents condicions generals regulen l'ús (inclòs el mer accés) de les pàgines web, integrants de la pàgina web de www.elmanatura.com , inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web d'Elma Natura accepta sotmetre a les Condicions Generals vigents en cada moment del portal.

 

Dades personals que recaptem

Llegir Política de Privacitat de www.elmanatura.com

 

Compromisos i obligacions dels usuaris

L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb Elma Natura.

D'aquesta manera, l'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l'ordre públic.

Queda prohibit l'ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la pàgina web.

Respecte dels continguts d´aquesta web, es prohibeix:

● La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la meva autorització com a titular legítim.

● Qualsevol vulneració dels drets del prestador o de mi com a legítim titular.

● La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

 

En la utilització del web, www.elmanatura.com, l'usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets d´Elma Natura, o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal, el que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del web.

 

Tanmateix, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant Elma Natura, no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos tot i que posa tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d'aquests elements nocius.

 

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicats per l'usuari a www.elmanatura.com, emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a aquesta, assumint així totes les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d'acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

Plataforma de resolució de conflictes

Poso també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següen

t enllaç: http: //ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització d'Elma Natura. L'usuari també es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

 

L'usuari coneix i accepta que la totalitat de la pàgina web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent-hi estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfic fics, està protegida per marques, drets d'autor i altres drets legítims, d'acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d'Espanya.

 

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre www.elmanatura.com amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals del domicili del client.

 

Contacte

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal d'Elma Natura si us plau dirigiu-vos a sonia@elmanatura.com

L'avís legal ha estat actualitzat per darrera vegada al maig de 2021 .