top of page

Condicions generals de contratació

Elma Natura vol oferir-te una experiència de compra satisfactòria i segura, per aquesta raó, t'informa completament sobre la transacció que estàs a punt de realitzar.

 

Per ELMA NATURA és important garantir un espai compromès amb els drets d'usuaris i clients, és per això pel que et recomano que llegeixis atentament aquests termes abans de finalitzar el teu procés de compra i consultis tot el que creguis que necessita algun aclariment addicional.

 

 

Coneix les lleis que s'apliquen a la teva compra digital

Les presents condicions generals han estat elaborades de conformitat amb el que disposa la Llei 34/2002 de Productes artesanals de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Llei 7/1998 sobre condicions generals de contractació, Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i totes les disposicions re resultin d'aplicació.

 

Advertiments menors

No es recopila deliberadament informació personal d'infants menors de 16 anys.

En cap cas es demanaran al menor d'edat dades relatives a la situació professional, econòmica o la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment dels legítims tutors legals.

Si ets menor de setze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares no has de sol·licitar cap servei.

 

 

Dades del venedor

Raó social: Sonia Gracia Gil

NIF: 44179034J

Correu electrònic : sonia@elmanatura.com

Domicili: Avg Circumval.lació 94B - 08791- Sant Llorenç d´Hortons- Barcelona

 

 

 

Objecte

Les presents condicions de contractació regeixen la relació entre Elma Natura i els clients que adquireixin productes de cosmètica mitjançant la seva web.

Aquests termes seran vinculants des del moment en què es comprin qualsevol dels productes oferts al web d´Elma Natura.

Elma Natura ven els seus productes cosmètics.

Les característiques principals de cada producte estan descrites en les seves corresponents fitxes o seccions (característiques, preu, ofertes, descomptes, etc.).

Les ofertes estaran degudament nomenades i identificades com a tal, indicant convenientment el preu anterior i el preu de l'oferta.

 

Acceptació i prova d'acceptació

L'adquisició dels productes disponibles a la botiga s'ha de fer a través de l'activació dels botons "Afegir a la Cistella" que apareixen a les fitxes dels cosmètics exposats a la botiga, i expressen l'acceptació total de totes i cadascuna de les condicions d'amb contractació tal com es mostren a la pàgina web d'Elma Natura amb anterioritat a l'adquisició dels productes.

Com a condició per a realitzar qualsevol comanda, l'usuari ha de facilitar les seves dades en el formulari corresponent a comandes. La informació de registre que proporcioni ha de ser precisa, completa i actualitzada en tot moment que serà tractada segons la política de privacitat .

 

Oferta i vigència

En cas d'un producte en oferta, sempre s'indicarà al costat les seves característiques essencials, el preu de l'oferta i la validesa d'aquesta.

Des del moment del pagament, l'usuari adquireix la condició de Client d´Elma Natura.

 

Terminis de lliurament i transport

Les comandes s'envien mitjançant Mail Boxes i Correus.

Les zones d'enviament d'ELMA NATURA són:

Espanya, Illes Balears, Portugal, Andorra, Illes Canàries, Ceuta i Melilla.

Per la resta de destinacions consultar prèviament sonia@elmantura.com

El termini de lliurament, una vegada que el producte hagi sortit del magatzem:

Espanya i Portugal serà de 24/48 hores hàbils.

Andorra i Illes Balears serà de 24/48h hàbils.

Illes Canàries, Ceuta i Melilla serà de 24/48h hàbils.

En els enviaments amb destinació Andorra, Canàries, Ceuta i Melilla, no es computarà el temps destinat a la tramitació duanera.

Per a comandes a lliurar en poblacions molt allunyades de nuclis urbans o de difícil accés, el termini de lliurament podria ser lleugerament major a l'establert.

Alguns productes poden tenir un termini de lliurament diferent, per conèixer el termini de lliurament del determinat producte, consulteu a la fitxa del mateix producte-

Sense perjudici del que s´estableix respecte de la disponibilitat dels productes i llevat que es produeixin circumstàncies extraordinàries, intentaré enviar la comanda en la data de lliurament que figura a la Confirmació de Comanda i, en tot cas, en el termini màxim de 4 a 6 dies a comptar de la data de la Confirmació de Comanda.

No obstant això, podrien produir-se retards per raons com ara l'esdeveniment de circumstàncies imprevistes o la zona de lliurament.

Si per algun motiu no pogués complir amb la data de lliurament, l'informarem d'aquesta circumstància i et donaria l´opció de seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat.

Si la comanda és realitzat en divendres, dissabte, diumenge o festiu, l'enviament es tramitarà el primer dia laborable posterior al dia de confirmació de la comanda.

Si en el moment del lliurament s'aprecia de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d'enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys causats pel transport o s'aprecia, en la mateixa forma, un error en la mercaderia rebuda, el Client haurà de consignar a l'albarà de lliurament i comunicar-ho a Elma Natura (mitjançant correu electrònic dirigits a l'adreça sonia@elmanatura.com) en el transcurs de les 24 hores següents a la recepció de la comanda per poder instar la devolució del producte o productes afectats i amb això la substitució per un de nou o el reemborsament del preu pagat pel mateix.

Si es rebutja la comanda per qualsevol motiu aliè a Elma Natura no es retornaran les despeses de transport ni gestió.

 

Despeses d'enviament (preus amb IVA inclòs)

Espanya (peninsula) i Portugal 5 € . Costos gratuïts a partir d i 60 €.

Illes Balears 12 € . Costos gratuïts a partir de 120 €.

Andorra 12 € . Costos gratuïts a partir de 120 €.

Ceuta i Melilla 15 € . Costos gratuïts a partir de 160 €

Illes Canàries 18 € . Costos gratuïts a partir de 185 €.

Per altres destinacions consultar despeses d'enviament i terminis de lliurament. (sonia@elmanatura.com)

Per Andorra, Illes Canàries, Ceuta i Melilla consultar prèviament costos de duana (sonia@elmanatura.com).

 

Les formes de pagament

Les formes de pagament acceptades per Elma Natura són:

Targetes de crèdit

El client pot triar el pagament mitjançant targeta de crèdit, fent l'operació en el moment de realització de la comanda. S'accepten targetes Visa i Mastercard, així com altres modalitats.

Paypal

Si esculls aquesta forma de pagament, un cop finalitzada la compra, et redirigirà a la web oficial de PayPal on podràs fer el pagament mitjançant el teu compte de PayPal o amb targeta sense necessitat, en aquest últim cas, de tenir compte a PayPal (allà pots consultar totes les targetes que acceptem).

Promocions i regals

En l'àmbit de promocions i regals especials per compra, Elma Natura es reserva el dret de poder cancel·lar o anul·lar en qualsevol moment aquesta promoció o regal. En el cas concret de regals promocionals per compra, aquests seran lliurats en funció de les existències. A més, es lliurarà com a màxim un regal per client, entenent com a client una persona física / jurídica o una adreça de lliurament concreta.

 

Impostos
El preu dels productes oferts en Elma Natura inclouen l'IVA espanyol. No obstant això, el preu final de la teva comanda pot variar depenent del tipus impositiu d'IVA que s'apliqui a la comanda.

Compres fores de la Unió Europea: Tal com recull la Llei 37/1992, de 28 de desembre, reguladora de l'Impost Sobre Valor Afegit (IVA) i la Directiva Europea 2008/8 / CE, l'operació pot resultar exempta o no subjecta al mateix en funció de país de residència del comprador i de la condició en què actua el mateix (empresari / professional o particular).

Per tant, les vendes efectuades a un particular estranger (no resident a la UE) siguin per Internet o no, en tractar-se d'un bé, estan exemptes en funció de l'article 21 de la Llei d'IVA 37/1992. No obstant això, el preu final apareixerà durant la confirmació de la teva comanda i reflectirà el tipus impositiu d'IVA corresponent a país de destinació dels productes.

Per a les comandes amb destinació a altres països de la Unió Europea, serà aplicat l'IVA espanyol.

Els preus dels serveis poden canviar en qualsevol moment a discreció única i exclusiva d´Elma Natura. Els serveis no brinden protecció de preus o reemborsaments en el cas de reducció de preus o ofertes promocionals.

 

Devolució i desistiment

En compliment de la normativa vigent, l'usuari disposarà del dret de desistiment durant 14 dies naturals.

El client podrà exercir aquest dret sense necessitat d'explicar el motiu de la seva decisió, sense cap penalització.

El termini de desistiment expirarà al cap de 14 dies naturals del dia en què el client va rebre el producte.

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l'exercici de la seva banda d'aquest dret sigui envieu abans que venci el termini corresponent.

 

Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment per part seva, Elma Natura reemborsarà l'import de la comanda restant les despeses d'enviament incorregudes pel mateix.

El reemborsament s'efectuarà en un termini màxim de 14 dies hàbils a comptar de la data en què se'ns informi de la seva decisió de desistir de la comanda i hagi rebut la devolució del producte en el seu cas.

El reemborsament es farà utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel client per a la transacció inicial.

Només serà el client responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació diferent de la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

 

Disposicions comunes

El dret a desistir de la comanda serà d'aplicació exclusivament a aquells productes que es retornin en les mateixes condicions en què el client els va rebre, i sense perjudici de les excepcions previstes a l'esmentat dret. No es farà cap reemborsament si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura d'ell mateix, de productes que no estiguin en les mateixes condicions en què es va lliurar o que hagin patit algun dany, per la qual cosa haurà de ser curós amb el/els producte/s mentre estiguin en la seva possessió.

 

S'ha de retornar l'article usant o incloent tots els seus embolcalls originals. En tot cas, haurà de lliurar juntament amb el producte a retornar el tiquet o factura que haurà rebut en el moment del lliurament del producte degudament emplenat.

 

El client assumirà el cost i risc de retornar-nos els productes, tal com s'ha indicat anteriorment.

 

Excepcions del dret de desistiment

De conformitat amb el que estableix l'article 103 Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, el dret de desistiment no serà aplicable als següents productes:

 

● El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, com a productes d'alimentació o productes peribles.

● El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament. S'inclouen expressament aquells productes oberts, usats, desprecintats, o que, pel seu envàs i característiques, presentin risc higienicosanitari com cosmètics, maquillatge, productes d'higiene personal i íntima, esponges, productes alimentaris o suplements naturals.

● Productes personalitzats: No s'admeten devolucions de productes personalitzats realitzats conforme a les especificacions encarregades pel consumidor. Els productes personalitzats estaran degudament indicats a la web i per procedir a la seva realització primerament el client haurà de donar el seu consentiment previ.

 

Qualsevol altra excepció legalment prevista que exclogui el dret de desistiment.

 

Per exercir el dret de desistiment, haurà d´enviar un correu electrònic a sonia@elmanatura.com.

 

Perquè l'exercici de tal dret sigui vàlid, és indispensable que l'usuari retorni la comanda juntament amb correu electrònic de desistiment en el termini de 14 dies naturals des que va comunicar la seva voluntat d'exercir el seu dret de desistiment.

No s'admetran devolucions parcials de proucte en el cas que la compra sigui una promoció de preu o descompte per la compra d'un conjunt d'articles. El client es compromet a mantenir en perfecte estat els productes en qüestió fins al moment de l'enviament. Transcorregut aquest termini sense haver comunicat la voluntat de desistiment, no s'admetrà cap devolució.

 

Un cop rebuda la comanda i comprovada el seu estat, es procedirà al seu reemborsament restant les despeses d´enviament en el termini màxim de 14 dies naturals des del desistiment de client.

 

No es podrà exercir el dret de desistiment en els següents casos:

● El producte es trobi en mal estat.

● El producte no està complet, falten accessoris o es troba manipulat i/o trencat.

● Productes personalitzats o que per raons d'higiene o altres no siguin susceptibles de devolució.

● Ha transcorregut el termini establert a l'efecte.

 

 

Què fer si la comanda ha arribat defectuós

Elma Natura es compromet a assumir el cost de la devolució i a restituir el producte per un de nou o la devolució de l'import, d'acord amb condicions acceptades en el moment de la venda.

La devolució de l'import es farà mitjançant la forma de pagament indicada en el procés de compra, un cop rebuda el paquet i comprovat l'estat d'aquesta. Fins un màxim de 10 dies després de la recepció.

L'usuari / comprador podrà notificar la reclamació:

1.- per de correu electrònic a: sonia@elmanatura.com

2.- per correu postal dirigit a : ELMA NATURA, Avg Circulval.lació 94Bis 08791 Sant Llorenç d´Hortons Barcelona.

3.- formulari contacte del lloc web elmanatura.com

 

Garanties sobre les compres

Hi ha una garantia legal de conformitat per als béns, l'existència i les condicions dels serveis postvenda i les garanties comercials . Tots els articles comercialitzats per ELMA NATURA estan garantits pel que fa a la seva qualitat.

La garantia dels articles comercialitzats per ELMA NATURA és de 2 anys per als usuaris particulars tal com preveu la llei 23/2003 de 10 de juliol de Garanties en la Venda de Béns de Consum, termini que serà modulat segons la naturalesa del producte de què es tracti. El consumidor i usuari ha d'informar el venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d´ella.

La garantia perdrà la seva vigència en cas de defectes o deterioraments causats per factors externs, accidents, desgast, rentat i utilització incorrectes.

La garantia no serà aplicable als vicis aparents i els defectes de conformitat del producte, per als quals qualsevol reclamació haurà de ser formulada per l'usuari en qüestió en els 14 dies següents al lliurament dels productes.

El client podrà executar-la dirigint-se al servei de postvenda, per correu electrònic a sonia@elmanatura.co m.

 

Conformitat dels productes amb la comanda

1. Excepte prova en contra, s'entendrà que els productes són conformes amb la comanda sempre que compleixin tots els requisits que s'expressen a continuació, llevat que per les circumstàncies del cas d´algun d'ells no sigui aplicable:

a) S'ajusten a la descripció realitzada per ELMA NATURA.

b) Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinin els productes de la mateixa mena.

c) Siguin aptes per a qualsevol ús especial requerit pel cliens quan ho hagi posat en coneixement d'ELMA NATURA, al moment de la comanda, sempre que aquest hagi admès que el producte és apte per a aquest ús.

d) Presentin la qualitat i prestacions habituals d'un producte del mateix tipus que el client pugui fundadament esperar, tenint en compte la naturalesa d'aquest i, si escau, de les descripcions sobre les característiques concretes dels productes fets per ELMA NATURA.

ELMA NATURA descriu al detall, les característiques tècniques i les fotografies dels productes facilitats pel fabricant d'aquests, de manera que no queda obligat per aquestes declaracions públiques.

 

2. No és procedent la responsabilitat per faltes de conformitat que l'usuari conegui o no hagi pogut ignorar en el moment de la comanda o que tinguin l'origen en materials subministrats per l'usuari.

 

Normativa Europea De Consum

La Comissió Europea ha creat el primer web europea per a la resolució de conflictes en el comerç "online" emparada en l'última llei de consumidor. En aquest sentit, com a responsable del lloc web ELMA NATURA de venda online, tinc el deure d'informar als nostres usuaris i usuàries sobre l'existència d'un web ELMA NATURA en línia de resolució alternativa de conflictes.

Per recórrer a la web de resolució de conflictes, l'usuari/usuària ha d'utilitzar el següent enllaç: http://ec.europa.eu/odr

 

Jurisdicció i lleis aplicables

Aquestes condicions generals d'ús i contractació es regeixen per la llei espanyola.

De conformitat amb l'article 29 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Productes artesanals de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, els contractes electrònics entre empresaris o professionals, en defecte de pacte entre les parts, es presumiran celebrats en el lloc en què estigui establert el prestador de productes cosmètics.

 

Les condicions de contractació han estat actualitzades  per darrera vegada al maig de 2021 .

bottom of page